December 10, 20196 Minutes

ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ – ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಸ್ತ್ರೀಸಮಾನತಾವಾದಿ, ಸುಧಾರಕ ಮತ್ತು ಗುರು ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು.