December 9, 20193 Minutes

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା, ଏବଂ ସେବା ଓ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ପାଞ୍ଚ-ଶତାବ୍ଦୀର ମୂଲ୍ୟବାନ ବାଣୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର 550ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ।